AktualnościSeniorzyZ życia gminy

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r.

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Starych Babicach

Informujemy, że na terenie Gminy Stare Babice funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Uprawnionymi do otrzymania tej formy pomocy są osoby nie będące w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

KIEDY I GDZIE?

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Starych Babicach zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice i oferuje pomoc:

od poniedziałku do środy w godzinach 14:00 – 18:00
od czwartku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

Punkt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:
22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki
Porady odbywają się co 45 minut.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty.
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 2022
KARTA INFORMACYJNA mediacja 2022
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Skip to content